Disclaimer


Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.
 
Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Sauerland Verhuur GmbH te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Sauerland Verhuur GmbH internetsite.
 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Sauerland Verhuur GmbH aan de samenstelling van de Sauerland Verhuur GmbH internetsite en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
De uitgever geeft evenmin garanties noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op de Sauerland Verhuur GmbH internetsite die afkomstig zijn van derden.
 
De informatie op de Sauerland Verhuur GmbH internetsite, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De Sauerland Verhuur GmbH zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse of Duitse rechter.

Neem contact op

Contactgegevens

Bezoekadres:
Waldeckerstrasse 17
34508 Willingen (Upland)

Postadres:
Sauerland Verhuur GmbH
Waldeckerstrasse 17
34503 Willingen (Upland)
E-mail: info@sauerlandverhuur.nl

Telefoon:
Kantoor: (0031)-(0)318 742 049
Mobiel DE: (0049)-(0)152 099 659 43