Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sauerland Verhuur GmbH

Bij een boeking via Sauerland Verhuur GmbH komen twee overeenkomsten tot stand: een bemiddelingsovereenkomst met Sauerland Verhuur GmbH en een huurovereenkomst met de verhuurder van de vakantiewoning.
 
HUURVOORWAARDEN VAKANTIEHUIZEN

I Begripsbepalingen

1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van een vakantieverblijf, hierna te noemen “vakantiehuis”.
1.2. Medehuurder: degene die samen met (hoofd)huurder in het vakantiehuis verblijft.
1.3. Verhuurder: de natuurlijke – of rechtspersoon die het vakantiehuis aan de huurder verhuurt.
1.4. De overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de (hoofd)huurder.
1.5. De huurvoorwaarden: de onderhavige door de verhuurder gehanteerde huurvoorwaarden.
1.6. Sauerland Verhuur GmbH: die bemiddelt bij totstandkoming van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder met betrekking tot vakantiehuizen, en hiernaast in de hieronder genoemde gevallen als gevolmachtigde van de verhuurder optreedt. Hierna te noemen Sauerland Verhuur.
1.7. De website: de website van Sauerland Verhuur met internetadres www.sauerlandverhuur.com.
 
II Toepasselijkheid huurvoorwaarden

2.1. De huurvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2. De huurvoorwaarden worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de (hoofd)huurder bekend gemaakt. Voor zover de huurovereenkomst tot stand komt door bemiddeling door Sauerland Verhuur, worden de huurvoorwaarden namens de verhuurder door Sauerland Verhuur aan de huurder bekend gemaakt.
 
III Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de huurder.
3.2. Indien de overeenkomst wordt gesloten door bemiddeling van Sauerland Verhuur en via de website, komt de overeenkomst tot stand door het verstrekken van de boekingsopdracht op de website van Sauerland Verhuur. Indien de overeenkomst telefonisch door bemiddeling van Sauerland Verhuur wordt gesloten, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop de boekingsopdracht door de huurder telefonisch aan Sauerland Verhuur wordt gegeven. Sauerland Verhuur bevestigt een boeking via de website per e-mail uiterlijk binnen twee werkdagen na de boekingsopdracht. Overige boekingen worden zo spoedig mogelijk door Sauerland Verhuur bevestigd.
3.3. In de bevestiging worden tevens de naam en contactgegevens van de verhuurder vermeld.
3.4. Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de huurder daarvan binnen twee werkdagen na de reservering melding te maken bij Sauerland Verhuur.
3.5. Sauerland Verhuur is namens de verhuurder gerechtigd een boeking te weigeren in verband met de (jeugdige) leeftijd, samenstelling en de omvang van een groep huurders. Ook kunnen in een dergelijk geval nadere voorwaarden worden gesteld, zoals betaling van een borgsom. Boekingen van huurders jonger dan 18 jaar zullen worden geweigerd.
3.6. Op de overeenkomst is het wettelijk herroepingsrecht (afkoelperiode) niet van toepassing.
3.7 Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder wijziging daarvan verzoeken.
Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de huurder de gewijzigde huursom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor aankomst zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.
3.8 Afwijzing van de door de huurder gewenste wijzigingen zal door Sauerland Verhuur met redenen worden omkleed en de huurder onverwijld worden meegedeeld. De huurder kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel IV van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de huurder op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
 
IV Annulering

4.1. De (hoofd)huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen twee werkdagen na de boeking te annuleren, tenzij het verblijf in het vakantiehuis binnen één maand na de boeking valt.
4.2. Na afloop van de in 4.1 vermelde termijn is huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
a. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de huursom;
b. bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huursom;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag voor de dag van aankomst: 90% van de huursom;
d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.
4.3. Het annuleren van een boeking door de (hoofd)huurder geldt ook als annulering voor medehuurders;
4.4. Een annulering die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Duitsland geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Duitsland geldende werkdag;
4.5. Een verzoek tot annulering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4.1 tot en met 4.4 dient te worden gericht aan Sauerland Verhuur, die het verzoek namens de verhuurder in behandeling zal nemen.
 
V Huursom en betaling

5.1. De verhuurder heeft Sauerland Verhuur gemachtigd om de huursom namens hem of haar te incasseren.
5.2. Tenzij anders is overeengekomen is de huursom:
- gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende hoogte van de huurprijs van het vakantiehuis;
- inclusief omzetbelasting;
- inclusief expliciet op de website bij de beschrijving van het vakantiehuis vermelde kosten;
- exclusief boekingskosten indien van toepassing;
- exclusief toeristenbelasting;
- exclusief borgsom en eventuele bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten waaronder bijvoorbeeld (eind)reinigingskosten en parkeerkosten. Deze worden, tenzij anders overeengekomen, door de verhuurder zelf geïncasseerd;
5.3. De (hoofd)huurder dient binnen veertien kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging als bedoeld in artikel 3.2, 30% van de huursom te voldoen door storting of overmaking op de bank- of girorekening vermeld op de bevestiging.
5.4. De restanthuursom dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de huurperiode aan Sauerland Verhuur te zijn voldaan op de hierboven onder artikel 5.3. vermelde wijze.
5.5. Bij boekingen binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 5.3. vermelde wijze.
5.6. Bij boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 5.3. vermelde wijze. De huursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode zijn bijgeschreven op de bank- of girorekening als vermeld in de bevestiging.
5.7. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de (hoofd)huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Sauerland Verhuur benodigd zal zijn. De huurder is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd.
5.8. Zodra de huurder in verzuim is, is Sauerland Verhuur gerechtigd om de overeenkomst namens de verhuurder te ontbinden. De huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in 4.2 beschreven.
5.9. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van verhuurder met betrekking tot de invordering van het aan verhuurder verschuldigde en niet - tijdig - betaalde, komen voor rekening van de (hoofd)huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom van de vordering, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is. Voor de gerechtelijke kosten geldt dat de daadwerkelijk in redelijkheid gemaakte kosten dienen te worden vergoed.
 
VI Aansprakelijkheid huurder(s)

6.1. De (hoofd)huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van het vakantiehuis voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de (hoofd)huurder en / of medehuurders, of door derden die zich met hun instemming in de vakantiewoning bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.

VII Klachten en aansprakelijkheid

7.1. Door de huurder geconstateerde gebreken van het vakantiehuis dient de huurder onverwijld en binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan de verhuurder en aan Sauerland Verhuur.
7.2. Indien het gebrek een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van het vakantiehuis betreft, als gevolg waarvan het vakantiehuis de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De huurder dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
7.3. Indien de klacht naar de mening van huurder door de verhuurder niet afdoende wordt opgelost, zal Sauerland Verhuur in een situatie als genoemd in artikel 7.2 in contact treden met verhuurder en tussen huurder en verhuurder bemiddelen teneinde te trachten een oplossing tot stand te brengen. Sauerland Verhuur kan namens de verhuurder tevens een financiële regeling met de huurder treffen. Het bepaalde in dit artikellid is nadrukkelijk een inspanningsverplichting van Sauerland Verhuur.
7.4. Indien geen minnelijke oplossing van de klacht wordt bereikt, zal Sauerland Verhuur, voor zover dit nog niet is geschied, op verzoek van de huurder de ter hare beschikking staande gegevens van de verhuurder aan hem verstrekken teneinde de huurder in de gelegenheid te stellen een eventuele vordering jegens de verhuurder in te stellen.
7.5. De verhuurder is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens de huurder aansprakelijk indien de huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten door de verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
7.6. De verhuurder is niet aansprakelijk voor zover de huurder eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering.
7.7. De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, wordt uitgesloten, behoudens bij opzet of grove schuld van verhuurder.
7.8. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de verhuurder voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de huurder beperkt tot ten hoogste driemaal de huursom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder.
 
VIII Ontbinding van de overeenkomst

8.1. De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van het vakantiehuis te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor het vakantiehuis ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in het vakantiehuis onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan het vakantiehuis, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.
8.2. Indien de verhuurder het vakantiehuis niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De verhuurder zal zich in zo een geval inspannen om de huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.
8.3. De verhuurder kan bij de uitvoering van de rechten en verplichtingen op grond van de leden 8.1 en 8.2 worden vertegenwoordigd door Sauerland Verhuur.

​IX Privacy en cookies

​9.1 Op alle handelingen die vallen onder het verzamelen, bewerken en/ of bewaren van persoonlijke gegevens is de "Privacyverklaring Sauerland Verhuur GmbH" van toepassing. 
​9.2 Op het uitdelen en bewerken van cookies via de website van Sauerland Verhuur GmbH is de "Cookieverklaring Sauerland Verhuur GmbH" van toepassing. 
9.3 De "Privacyverklaring Sauerland Verhuur GmbH" en/ of de "Cookieverklaring Sauerland Verhuur GmbH" zijn aparte documenten en zijn in te zien via de website van Sauerland Verhuur, dan wel op te vragen bij Sauerland Verhuur.

X Slotbepalingen

10.1. Het is de huurder niet toegestaan het vakantiehuis onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
10.2. Indien de verhuurder zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat hij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.
10.3. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Duits recht van toepassing.
10.4. Geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter te Korbach, zulks slechts voor zover de wet dit toelaat.
10.5 De sleutel(s) van het vakantiehuis worden in bruikleen aan u ter beschikking gesteld. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel(s) is de huurder een bedrag van €50,- verschuldigd aan de eigenaar. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dit toch doen is hij een boete verschuldigd van €500,-, onverminderd de werkelijke kosten.
​10.6 Sauerland Verhuur en de verhuurder zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vervreemding van persoonlijke eigendommen van de huurder. Eveneens zijn beide niet aansprakelijk voor achtergebleven/ vergeten zaken, na afloop van de huurperiode, uit het vakantieverblijf.
10.7 Indien het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, geldt het volgende: in Duitsland is het ten strengste verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen! Hier staan hoge boetes op en het wordt streng gecontroleerd. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend.
10.8 Het vakantiehuis dient bij vertrek bezemschoon te worden achtergelaten. Meubels dienen op hun oorspronkelijke plaats te worden teruggezet. Koelkast en vriesvak dienen leeggehaald te worden en de keukeninventaris dient schoon te worden opgeborgen. Meegebrachte/ aangeschafte levensmiddelen dienen mee (terug) te worden genomen.
10.9 Het is niet toegestaan uw elektrische voertuig met stroom uit het gehuurde onderkomen op te laden. Indien dit ontdekt wordt, zal een boete opgelegd worden.
 
Auteursrecht Sauerland Verhuur GmbH 2018

Neem contact op

Contactgegevens

Bezoekadres:
Waldeckerstrasse 17
34508 Willingen (Upland)

Postadres:
Sauerland Verhuur GmbH
Waldeckerstrasse 17
34503 Willingen (Upland)
E-mail: info@sauerlandverhuur.nl

Telefoon:
Kantoor: (0031)-(0)318 742 049
Mobiel DE: (0049)-(0)152 099 659 43